Szolgáltatás:
Leírás:
Megye:
Település:

Termőföld törvény / Földhasználati bejelentések új szabályozás 2013!

Termőföld törvény / Földhasználati bejelentések új szabályozás 2013!

2013. június 30-tól hatályba lép a földtörvény legújabb módosítása.

Eddig arról volt szó, hogy mindenkinek be kell jelentenie a földhasználatot a területileg illetékes földhivatalhoz, mivel az ingatlanügyi hatóság az illetékességi területéhez tartozó termőföldek, valamint a mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek – kivéve az erdő művelési ágú - használatáról a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adataira épülő, de attól elkülönülő, önálló nyilvántartást vezet.

2013. április 5 óta hatályos rendelkezés, hogy a földhasználó, aki termőföldet használ, köteles a használatot annak megkezdésétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. Amennyiben a földhasználó nem a tulajdonos, illetve a haszonélvező (ha van ilyen), a bejelentési lapot a földhasználó és a tulajdonos, illetve a haszonélvező is aláírja.

Április 5 óta hatályos az a rendelkezés is, ami a zártkertekre vonatkozik:
Zártkert esetében egy kicsit más a helyzet, ott az írja alá a bejelenetőt, aki a tulajdonossal, vagy haszonélvezővel való megállapodás alapján használja az adott földet.

Ha olyan földhasználatról van szó, ami szerződésen alapszik, akkor annak eredeti példányát is be kell csatolni.

Valamint minden földhasználati bejelentőnek nyilatkozni kell, hogy a termőföld használata a törvényben meghatározott korlátozásokat nem sérti.

Az adatokban történő változást pedig 30 napon belül köteles az ingatlanügyi hatósághoz bejelenteni.

Módosuló szabály a bírságra 2013. jún 30-tól:
Jelenlegi szabály, hogy a bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal megbírságolja. A bírság mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének 1000 szerese.

Ez a szabály módosul 2013. június 30 után akként, hogy enyhítik ezt a szigorú szabályt és elhagyják az azonnali bírságolás lehetőségét. Az ingatlanügyi hatóság a bejelentést elmulasztó földhasználót írásban felszólítja és legfeljebb 30 napos határidőt ad a kötelezettsége teljesítésére. Ha a földhasználó határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, akkor az ingatlanügyi hatóság megbírságolja, amelynek mértéke nem változik, továbbra is az aranykorona érték ezerszerese marad.

Kiegészült még a törvény azzal a rendelkezéssel, - 2014. január 1-től hatályos - hogy mikor adható díjmentesen földhasználati lap másolat. A földhasználó a saját használatában lévő területekről csak díj ellenében kaphat, míg tulajdonképpen ingyenesen csak más hivatalnak (közérdekű bejelentés, panasz kivizsgáló hatóságnak, ügyésznek, hivatalbóli indított eljáráshoz..stb.)

A következő szabályozás a 2013. július 26. napjától lép hatályba:
A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát; a gazdálkodó szervezet földhasználó pedig a statisztikai azonosítóját köteles 2013. szeptember 30 bejelenteni a földhasználatát nyilvántartó földhivatalhoz formanyomtatványon! Ez arra vonatkozik, aki még nem tett eleget a bejelentésnek, vagyis ezen módosítás hatályba lépéséig nem teljesítette a földhasználat bejelentési kötelezettségét.

Van még egy érdekes rendelkezés, ami szerint aki 2013. szeptember 30-ig a 25/B. § (2) bekezdés szerinti földhasználati bejelentést sem tesz, annak 2013. szep.30-ig be kell jelentenie a személyi azonosítóját és állampolgárságát, illetve gazdasági társaság esetén statisztikai azonosítóját.

20.000.- forint összegű bírság a „jutalma” annak a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználónak, aki az azonosító adatközlési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget!

Végül pedig 2013. szeptember 30-ig kell eleget tennie bejelentési kötelezettségének annak a földhasználónak, aki 2012. december 31-ig - a földrészletek számától függetlenül - egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát már megkezdte. (tehát nem április 30-i határidőt kitolták.)